Sportovní areál

Provozní řád venkovního areálu – sportovního hřiště

1) Majitel sportovního hřiště – Město Železný Brod

2) Provozovatel sportovního hřiště – Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 (kontaktní telefon: 484 355 501, správce hřiště: 604 352 211, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

3) Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit, zejména k míčovým hrám – tenis, házená, volejbal, nohejbal, fotbal, vybíjená, badminton, basketbal apod.

4) Venkovní hřiště slouží hlavně výuce tělesné výchovy žákům školy, odpoledne je pak vyhrazeno aktivitám dětí ve školní družině. Vstup veřejnosti je povolen od 16 hodin do 20 hodin ve všední dny, v ostatních dnech po dohodě se správcem.

5) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.

6) Dobu a čas pronájmu dohodne vedoucí skupiny (starší 15 let) osobně se správcem areálu.

 

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.

2) Denní provoz venkovního areálu:

- dny školního vyučování od 8,00 hodin do 20,00 hodin

- dny pracovního volna a v období školních prázdnin celodenní provoz

3) Vstup do sportovního areálu je povolen pouze vchodem od budovy tělocvičny, je zakázáno přelézat ploty a uzamčené vchody sportovního areálu. Provoz areálu začíná 1. dubna a bude ukončen 30. října, pokud neurčí provozovatel jinak.

4) V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznámit objednateli.

5) Poplatek za užívání hřiště je:

- 200 Kč za jednu hodinu (60 minut) pronájmu u kolektivních sportů

- 100 Kč za jednu hodinu pronájmu při tenisu

Poplatek musí být uhrazen před stanoveným časem u správce hřiště, popřípadě u sekretářky školy.

6) V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel (nájemce) povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště, úmyslné poškození je po odhadu škody nutno zaplatit.

7) Správce hřiště

- provádí pravidelnou kontrolu zařízení, technický stav

- odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad

- nutnost náročnější opravy hlásí řediteli školy.

8) Povinnosti pro školní tělesnou výchovu

- žáci se převlékají v předem určené šatně

- během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení

- před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen

- na hřiště vcházejí jen pod vedením vyučujícího

- žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky…) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.

- žákům je zakázáno lézt přes plot

- žákům je přikázáno kopat s míčem jen v prostoru tomu určeném

- na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek

- po ukončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti, zajistí úklid veškerého nářadí, náčiní a pomůcek potřebných ve vyučovací hodině.

 

Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačených ploch.

2) V této souvislosti zde platí zákaz

- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkové koše)

- vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpatkem, kopačky s kovovými hroty)

- vstupu ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem)

- manipulace s ostrými předměty

- jízda na kole a kolečkových bruslích

- přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa

- konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů (coca-cola, pepsi-cola, kofola, džusy…) a jídla všeho druhu

- užívání omamných látek

- vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

- kouření v celém areálu

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

- vstupu se zvířaty

- odhazování žvýkaček v celém areálu

- kopání míčem do zdi tělocvičny

- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem

- přinášet do areálu střelné i jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

3) V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze hrajícím osobám a rozhodčím.

4) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5) Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6) Každý uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek.

7) Každý uživatel je povinen udržovat a nikoli ničit zařízení hřiště.

8) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu sportovního hřiště.

9) Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

 

Další ustanovení

1) Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce nebo pracovník školy oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení ředitelství školy, pedagogických pracovníků, správce hřiště a dalších osob, které k tomu budou zplnomocněny vedením školy.

2) Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění zaměstnancem školy (viz výše) nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno oznámit městské policii.

3) Tento provozní řád a jeho případné změny budou vyvěšeny na vstupních dveřích haly a na webových stránkách školy.

 

Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156

Integrovaný záchranný systém 112

 

Tento řád nabývá platnost 1. srpna 2015

Tento řád nabývá účinnost 1. září 2015

Aktualizace cen 7. ledna 2020

 

Mgr. Milan Hlubuček, ředitel školy