Družina

Kontakty:

Lada Palová 777 548 801
(vedoucí vychovatelka)

Lenka Klimtová 605 314 833
(vychovatelka)

 

Motto: Kdo si hraje, nezlobí.

 

Charakteristika družiny

Družina je součástí školy, která se nachází za městem v blízkosti lesa a luk. Má k dispozici dvě moderně zařízené herny, které jsou vybaveny počítači s výukovými programy, hrami, elektronikou, stavebnicemi. Pro svoji činnost využíváme další prostory školy, kuchyňku, keramickou dílnu, tělocvičnu, hřiště.

Spolupracujeme s mateřskými školami, DDM „Mozaika“ v Železném Brodě, Vikýřem v Jablonci nad Nisou, místní knihovnou.

Žáci jsou na začátku roku seznámeni s řádem školní družiny, jsou poučeni o bezpečnosti před každou akcí.

Zásady: Dospělí se chovají spolehlivě a důvěryhodně. Vychovatelka respektuje potřeby dětí, naslouchá jim.

Cíle: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvoj schopností a dovedností, rozvoj komunikace. Vést děti ke spolupráci, spoluodpovědnosti, toleranci, k úctě k druhým.

Charakteristika vzdělávacího programu

Plán akcí vychází z prostředí, ve kterém se naše družina nachází. Všechny výchovy budou zařazovány do měsíčních projektů.

Prostředky a formy

 • Svět kolem nás - vytvářet kamarádské vztahy, vzájemná pomoc, vést děti k používání slov děkuji, prosím. Pravidelné hodnocení chování. Poznávat město, kde žijeme.
 • Člověk a zdraví - vést děti k zdravé soutěživosti, tělovýchovnými činnostmi přispívat k rovnováze mezi duševním a tělesným zatížením, upevňovat hygienické návyky.
 • Lidé kolem nás - osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, vzájemné úcty, předcházení šikany, řešení problémů.
 • Lidé a čas - vytváření pravidelných návyků, umět využívat svůj volný čas.
 • Rozmanitost přírody - vycházky a pobyty v přírodě, určování květin, využívání encyklopedií.
 • Informační a komunikační technika - základy práce s počítačem.
 • Kultura a umění - estetická a pracovní výchova, seznámení s různými technikami, výzdoba družiny, dodržování tradic. Využívat přírodní materiály. Bezpečnost při práci. Rozvoj motoriky ruky.

Klíčové kompetence

 • Kompetence k učení:Dokončit započatou práci, hledat souvislosti mezi jevy.
 • Kompetence k řešení problémů:Všímá si dění kolem sebe, používá logické, matematické postupy.
 • Komunikativní kompetence - vyjadřují sdělení, myšlenky, pocity. Komunikuje s vrstevníky i dospělými.
 • Sociální a interpersonální kompetence - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že nese odpovědnost a důsledky. Rozpozná nevhodné chování, vnímá šikanu, nespravedlnost. Spolupracuje ve skupině.
 • Občanské kompetence:Učí se plánovat, organizovat, řídit, hodnotit. Odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům.
 • Kompetence k trávení volného času:Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmovou činnost.

Provoz školní družiny

 • Po 6.30 - 8.00 11.30 - 16.00
 • Út 6.30 - 8.00 11.30 - 16.00
 • St 6.30 - 8.00 11.30 - 16.00
 • Čt 6.30 - 8.00 11.30 - 16.00
 • Pá 6.30 - 8.00 11.30 - 16.00

Ve středu se nepravidelně konají výlety ŠD do blízkého okolí.

Mimořádné akce

 • Výlety do okolí
 • Pohádkový les
 • Běh Mateřídoušky
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Vánoční výlet do Prahy
 • Návštěva knihovny
 • Noční hra
 • Plavání v Jablonci n. N.
 • Velikonoční trhy
 • Oslava MDD
 • Pražský mezinárodní maraton
 • Celodenní výlet
 • Noční hra v Jablonci n. N.

Sezonní činnosti

 • Pouštění draků, opékání, vaření polévek v přírodě, zimní sporty, pálení čarodějnic, koupání, sportovní soutěže.